Milenijski Cilji

    SLOGA logo SkupnaPrihodnost2015-RGB

Zagotoviti enakost med spoloma in dati več moči ženskam

Odpraviti neenakost med spoloma v osnovnih in srednjih šolah, če je mogoče do leta 2005,  in na vseh nivojih do leta 2015.


Ženske opravijo 66 % svetovnega dela za manj kot 5 % svetovnega plačila. V najmanj razvitih deželah je med populacijo starejšo od 15 let skoraj dvakrat več žensk kot moških nepismenih.
Dve tretjini otrok, ki jim je onemogočeno šolanje, je deklic.  

Ni naključje izrek: "Revščina ima ženski obraz". Globalni napredek in mir bosta lahko dosežena le tako, da bodo vsi ljudje lahko sami upravljali s svojimi življenji in imeli možnost sami skrbeti zase in za svoje družine. Družbe, ki podpirajo enakopravnost žensk in moških, imajo večjo možnost, da dosežejo razvojne cilje tisočletja. Vsak posamezni cilj je neposredno povezan s pravicami žensk.

Neenakost med spoloma v nekaterih deželah sveta vpliva tudi na še nerojena življenja.  Marsikje v svetu se dogaja, da zaradi neenakosti med spoloma ženski zarodki nimajo možnosti razvoja. Gre za neenakost, ki ima posledice na vseh nivojih življenja. Kjer ženske niso izenačene z moškimi in hčerke predstavljajo breme za družine, si matere na vse načine prizadevajo roditi moške potomce. To poleg nevarnosti, ki jo nestrokovno prekinjanje nosečnosti pomeni za ženske, predstavlja tudi popolnoma neenakopraven položaj še nerojenih žensk.

Enakopravnost tudi za starejše ženske

Enakost med spoloma je potrebno doseči na vseh nivojih. To seveda vključuje tudi skrb za starejše, zlasti starejše ženske. Svetovna populacija se stara. Leta 2015, ko naj bi bili razvojni cilji tisočletja doseženi, bo 10 % celotne populacije starejše od 60 let. Med njimi bo več kot polovica žensk. Odstotek žensk med tistimi,  ki bodo dosegli starost 70 in več, bo leta 2015 presegel 60 %. Doseči enakopravno obravnavo starejših žensk pomeni tudi zmanjševanje revščine, saj obstaja velika verjetnost, da bodo prav te ženske v starosti predstavljale najrevnejšo plast prebivalstva. Ob tem je zaradi ekonomskih migracij in epidemije  virusa HIV/AIDS-a v Afriki in delu Azije več kot polovica sirot v oskrbi starih staršev, med njimi so večinoma ženske. Potrebno je poudariti, da je poleg skrbi za te sirote potrebno poskrbeti tudi za njihove skrbnike, starejše, v veliki večini ženske.

Enakopravnost moramo razumeti v najširšem pomenu besede. Vključujoča enakopravnost je pot do izpolnitve razvojnih ciljev tisočletja. Sredstva namenjena razvojni pomoči je potrebno načrtovati tako, da niso izključujoča za nikogar. Načelo enakopravne obravnave je potrebno tudi na nivoju dodeljevanja sredstev.

TUDI TI lahko vzpostaviš enakopravnost

Skrbi, da deklicam, ženskam, še posebno starejšim ženskam v mojem okolju niso kršene pravice. Bdi nad enakopravno obravnavo vseh. Opozarjaj na neenakosti, ki jih zaznaš.
Poskušaj vplivati na odločevalce, da sprejmejo ukrepe, ki podpirajo enakopravnost. Napiši pismo in ga pošlji poslancem, medijem in drugim, ki lahko spremenijo situacijo.

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
www.filantropija.org

 
logo_1

logo-srs

Slogino spletno informiranje financira Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.